Forms & Formats

Category Name Published On
Bioenergy Sample Cost Estimate Sheet for Biogas 2020-07-28  
Bioenergy Sample Cost Estimate Sheet for Stoves 2020-07-28  
Solar and Wind MRP Estimate of Solar Dryer 2020-07-26  
Solar and Wind MRP Estimate of Solar Cooker 2020-07-26  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नभएका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2020-07-21  
Solar and Wind ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक एवं सार्वजनिक विद्यालय,महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2020-07-21  
Term Sheet for intent to purchase the CERs/GS CERs 2020-06-30  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind Letter to company vehicle pass 2020-05-31  
Solar and Wind विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) र प्राबिधिक विवरण को खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको लागि आधारभूत प्राविधिक मापदण्ड 2020-03-13