Forms & Formats

Category Name Published On
Solar and Wind विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि उपभोक्ता र कम्पनि बीच हुने सम्झौताको नमूना 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरु 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको जडान सम्पन्न प्रतिवेदनको बिषयसूची (checklist) र प्राबिधिक विवरण को खाका 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणालीको लागि आधारभूत प्राविधिक मापदण्ड 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइका लागि अनुदान आवेदन फारम 2020-03-13  
Solar and Wind सौर्य सिंचाइ प्रणलीको BOQ को खाका 2020-03-13  
अनुसूची—८ (नियम ४१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) बढुवा फाराम 2020-02-19  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७६\७७ 2020-01-31  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न आवश्यक कागजातहरु र सम्झौता पछिका प्रक्रियाहरु 2020-01-31  
स्थानिय तहहरुको नवीकरणीय ऊर्जा नीति निर्माणको सम्बन्धि सन्दर्भ सामाग्री 2020-01-19  
Solar and Wind ग्रामिण सामुदायीक सौर्य खानेपानी वितरण प्रणाली आयोजनाको लागि आवेदन फाराम 2019-12-16  
Bioenergy ठूला बायोग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मौजुदा सूचीमा सूचिकृत गरी पाउँ भन्ने निवेदनको ढाँचा 2019-12-02  
MGEAP मिनी ग्रिड जडान /निर्माण /स्थापना तथा संचालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्यन सम्बन्धी फारम 2019-11-27  
MGEAP Submission of Proposal for Construction/Installation/Upgradation/Interconnection of Mini-Grid 2019-11-27