Forms & Formats

Category Name Published On
Demand Form for Energy Audit and Energy Management System Plan 2021-01-17  
बायोग्यास कर्जाको लागि आवेदन फाराम 2020-12-16  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र करार/ज्यालादारी जनशक्तिको दरखास्त फाराम 2020-12-11  
Bioenergy Application form for listing of recognized competent company/Firm for Urban Biogas Construction/ installation Biomass Energy system 2020-11-29  
पालिकाबाट नवीकरणीय उर्जा प्रबिधी जडान भएको प्रमाणित गरी अनुदान सिफारिस गर्ने ढाचा 2020-11-24  
Bioenergy Application form for listing of recognized competent company firm for supply installation of households domestic biomass energy system 2020-11-04  
Community Electrification Application form-Listing of Recognized Competent Companies For Household/Domestic Application of Improved Water Mill October 2020-11-04  
Solar and Wind संस्थागत एवं सामुदायिक सौर्य कुकर तथा ड्रायर जडानको लागि निवेदन र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन फारम 2020-11-04  
Bioenergy घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी'/संस्थालाई मान्यता प्रदान तथा सूचीकृत गर्ने निर्देशिका 2020-11-03  
MGEAP सौर्य, वायु तथा सौर्य ÷वायु मिश्रित मिनीग्रिड परियोजना मागका लागि आवेदन फारम 2020-11-01  
MGEAP मिनीग्रिड विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, २०७६ 2020-11-01  
Bioenergy लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पत्र 2020-10-01  
Community Electrification ONE YEAR GUARANTEE CHECK FOR MICRO HYDRP /PICO HYDRO PLANTS and Recommendation letter 2020-09-14  
Solar and Wind कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्प जडानको आवेदन 2020-09-05  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन 2020-08-12