Forms & Formats

Category Name Published On
Solar Application Form for Listing of Companies for Institutional Solar Applications 2019-07-30  
Solar Application Form for Listing of Companies for solar domestic application 2019-07-30  
Biogas Application form for Shortlisting of Competent Companies for Construction, Installation and After Sales Service of Large Biogas Plants (Above 12 m3 up to 100 m3) 2019-07-19  
Biogas घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कार्यका लागि कम्पनी÷संस्था मान्यता प्राप्त तथा सूचिकृतका लागि आवेदन फारम 2019-07-19  
Biomass Application form for Listing of Recognized Competent Company/Firm For Supply / Installation of Household/Domestic Biomass Energy Systems 2019-07-16  
Solar Application form for Listing of companies for solar domestic application 2019-06-27  
Application form for Listing of companies for institutional PV system 2019-06-27  
Community Electrification MHP - Additional Subsidy Application Forms and Formats 2019-03-12  
Community Electrification MHP - Selection Criteria for Additional Subsidy 2019-03-12  
Biogas बायोग्याँस कर्जाको लागि आवेदन फारम 2019-01-02  
Biogas बायोग्याँस कर्जाको लागि वित्तिय संस्थाहरुको छनौटका प्रमुख मापदण्डहरु 2019-01-02  
Biogas केन्द्रको बायोग्यांस कर्जा लगानी प्रकृयाहरु 2019-01-02  
Biogas बायोग्यास प्लाण्ट निर्माण गर्न ईच्छुक उपभोक्ताहरुको नामावली विवरण भर्ने फारम 2019-01-02  
Solar संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७५\७६ 2018-11-27  
Solar Subsidy Application Form for Individually Managed Solar Irrigation Project 2018-11-25