Forms & Formats

Category Name Published On
Bioenergy लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पत्र 2020-10-01  
Community Electrification ONE YEAR GUARANTEE CHECK FOR MICRO HYDRP /PICO HYDRO PLANTS and Recommendation letter 2020-09-14  
Solar and Wind कृषि सिंचाइका लागि सौर्य पम्प जडानको आवेदन 2020-09-05  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नपुगेका तथा मिनीग्रिड निर्माण हुन नसक्ने क्षेत्रमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली जडानको लागि आवेदन 2020-08-12  
Bioenergy Sample Cost Estimate Sheet for Biogas 2020-07-28  
Bioenergy Sample Cost Estimate Sheet for Stoves 2020-07-28  
Solar and Wind MRP Estimate of Solar Dryer 2020-07-26  
Solar and Wind MRP Estimate of Solar Cooker 2020-07-26  
Solar and Wind विद्युत पहुँच नभएका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2020-07-21  
Solar and Wind ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक एवं सार्वजनिक विद्यालय,महाविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निवेदन र प्रतिबद्घता पत्र 2020-07-21  
Term Sheet for intent to purchase the CERs/GS CERs 2020-06-30  
Solar and Wind सौर्य सिंचाई प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुगमन तथा जडान प्रमाणिकरण फारम 2020-05-31  
Solar and Wind Letter to company vehicle pass 2020-05-31  
Solar and Wind विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको खाका 2020-03-13