Policy Documents

Category Title Published On Attachment
National Energy Efficiency Strategy 2018 (Unofficial Translation in English Language) 2019-03-13  
राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७५ ( नेपाली भाषामा ) 2019-03-13  
आर्थिक अनुशासन तथा शुशासन नियमावली, २०७५ 2019-03-10  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति,२०७५ 2018-11-13  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्र आयोजना मूल्यांकन तथा समापन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13  
Financial Mismanagement and Corruption Prevention Resource Book 2018-11-13  
Environmental and Social Safeguard Policy of AEPC 2018-06-24  
Biomass Energy Strategy 2073 BS 2018-06-07  
Biomass Energy Strategy 2073 BS (2017)_Nepali 2018-06-07