Public Dissemination of AEPC Payment

नेपाल सरकार 
ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र 
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ


 

सि.नं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
1.
2.
नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।