Public Dissemination of AEPC Payment

नेपाल सरकार 
ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र 
भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण प्रयोजनार्थ


नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।

सि.नं. विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
1.
2.
Title Published On Attachment
Public Dissemination of AEPC Payment 2018-09-06 Attachment Not available