Updates

Title Published On Attachment
Invitation for Electronic Bids for the construction of Solar Mini Grid Projects 2021-01-22  
संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान , अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बीच भएको सम्झौता पत्र । 2021-01-22  
दर भाउ मुल्यांकन प्रतिवेदन 2021-01-22  
ISPS Implementation Process Flow Chart 2021-01-22  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु 2021-01-22  
सोझै खररद विवध: संविप्त जानकारी 2021-01-22  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७७/७८ 2021-01-22  
Template_Bidding_Document_ISPS_1kWp_v0 2021-01-22  
Template_Bidding_Document_ISPS_2kWp_v0 2021-01-22  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको करार/ज्यालादारीका विभिन्न पदहरुमा अन्तर्वाताका लागि छनोट हुनेको सुची 2021-01-21  
सुधारीएको पानीघट्ट सम्वन्धि प्रविधिको आपूर्ति, जडान तथा विक्रि पछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनीहरुको सूचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सुचना 2021-01-21  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको करार/ज्यालादारीका विभिन्न पदहरुमा अन्तर्वाताका लागि छनोट हुनेको सुची 2021-01-21  
पिको,लघु तथा साना जल बिद्युत आयोजनाहरुको अन्तिम किस्ता दावी गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2021-01-20  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न प्रथम चरण (First Lot) मा छनौट भएका संस्थाहरुको सूची 2021-01-17  
RFP-Detail feasibility study of geothermal energy projects in Nepal 2021-01-17