Updates

Title Published On Attachment
Training on Repair and Maintenance of E-Cooking Appliances and Preparation of Manual 2023-09-21  
Training on linkage between Energy and Gender Equality and Social Inclusion 2023-09-19  
Terms of Reference for Independent Evaluation Panel 2023-09-12  
Call for Expression of Interest for Independent Evaluation Panellists to Evaluate Viability Gap Funding-based Sustainable Energy Challenge Fund Applications 2023-09-12  
यस केन्द्र मार्फत हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2023-09-10  
कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६६ (पाचौँ संशोधन, २०७६) 2023-08-24  
यस केन्द्र मार्फत् हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन सम्बन्धीे सूचना 2023-08-09  
यस केन्द्र मार्फत् हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन फारम 2023-08-09  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कार निर्देशिका (पहिलो संशोधन) 2023-07-31  
ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सुचना 2023-07-28  
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको आपूर्ति, निर्माण/जडान तथा बिक्री पछिको सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्था/कम्पनीहरुको सूची दर्ता तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी सूचना 2023-07-27  
मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्था/कम्पनीहरुको सम्झौता चालु आ.व. २०८०/८१ मा नवीकरण गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2023-07-27  
Terms of Reference (ToR) for Shortlisting of Competent Companies for Construction, Installation and After Sales Service of Biogas Plants (Above 12.5 m3 up to 100 m3) 2023-07-27  
Listing of Recognized Competent Company/Firm For Supply/Installation of Household/Domestic Biomass Energy Systems 2023-07-27  
घरायसी बायोग्यास प्लाण्ट जडान तथा विक्री पछिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी/संस्थालाई मान्यता प्रदान तथा सूचीकृत गर्ने निर्देशिका 2023-07-27