Updates

Title Published On Attachment
RFP- Testing & commisioning of ISPS and Conduct impact study 2020-10-15  
RFP- Testing & commisioning of ISPS and Conduct impact study 2020-10-14  
Invitation for Bids- Lispati Mandar khola Rural Community Based Solar Drinking Water Project 2020-10-14  
Invitation for Electronic Bids for the construction of solar Mini Grid System 2020-10-14  
Invitation for Electronic Bids for the construction of solar Mini Grid System 2020-10-14  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2020-10-13  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी/संस्थाहरुको सुचि प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2020-10-12  
सौर्य मिनिग्रिड आयोजनाको माग सङ्कलन सम्बन्धी सूचना 2020-10-12  
Vacancy for individual expert services and TOR 2020-10-09  
नमुना संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न छनौट भएको सार्वजनिक संस्थाको विवरण 2020-10-07  
List of School Selected for Sample Project 2020-10-07  
लागत साझेदारीमा खाना पकाउनको लागि गुइठा, कृषिजन्य अवशेषको प्रतिस्थापन गरि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम संचालनको लागि इच्छुक स्थानीयतहहरुबाट माग संकलन सम्बन्धि सूचना 2020-10-01  
लागत साझेदारीमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पत्र 2020-10-01
RFP Notice - Monitoring of Solar Lift Irrigation Project & Reveal the Impact Study 2020-09-22  
RFP Monitoring of Solar Lift Irrigation Project & Reveal the Impact Study 2020-09-22