Updates

Title Published On Attachment
Addendum to ESMF Private Sector-Led Mini-Grid Energy Access Project 2022-01-16  
सौर्य तापिय ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आ.व.२०७८/७९ मा यस केन्द्रमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु 2022-01-16  
घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आ.व.२०७८/७९ मा यस केन्द्रद्धारा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु 2022-01-16  
संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सौर्य ऊर्जा पम्पिङ प्रणाली र ठूला सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आ.व.२०७८/७९ मा यस केन्द्रमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु 2022-01-16  
Equitable Access to Green Agriculture through Solar Irrigation Technologies 2022-01-14  
Conduction of Feasibility Study of Institutional/Commercial Biogas Projects at 31 Institutions and 30 Prisons of Nepal 2022-01-14  
Conduction of Feasibility Study of Institutional/Commercial Biogas Projects at 31 Institutions of Nepal 2022-01-14  
Conduction of Feasibility Study of Institutional Biogas Project at 30 Prisons of Nepal 2022-01-13  
Equitable Access to Green Agriculture through Solar Irrigation Technologies 2022-01-12  
Training on Construction of Large Biogas Plants 2022-01-06  
Training on Construction of Large Biogas Plants 2022-01-06  
Construction of Micro Hydro Projects at the following locations 2022-01-06  
Rehabilitation of Micro Hydro Project at the following locations 2022-01-06  
Testing & Commissioning of Installed ISPS 2022-01-06  
सुधारिएको पानी घट्ट जडान गर्न प्रथम लटमा छनौट भएका घट्ट धनी वा उद्यमीहरुको सूची प्रकाशन भएको बारे सूचना 2022-01-04