Forms & Formats

Category Name Published On
Solar and Wind संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली जडान , अनुदान, स्वामित्व रेखदेख तथा मर्मत सम्भारका लागि केन्द्र र सम्बन्धित संस्था बीच भएको सम्झौता पत्र । 2021-01-22  
Solar and Wind दर भाउ मुल्यांकन प्रतिवेदन 2021-01-22  
Solar and Wind ISPS Implementation Process Flow Chart 2021-01-22  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको लागि यस केन्द्रसँग सम्झौता गर्न चाहिने आवश्यक कागजातहरु 2021-01-22  
Solar and Wind सोझै खररद विवध: संविप्त जानकारी 2021-01-22  
Solar and Wind संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणालीको अनुदान आवेदन फारम २०७७/७८ 2021-01-22  
Solar and Wind Template_Bidding_Document_ISPS_1kWp_v0 2021-01-22  
Solar and Wind Template_Bidding_Document_ISPS_2kWp_v0 2021-01-22  
Demand Form for Energy Audit and Energy Management System Plan 2021-01-17  
बायोग्यास कर्जाको लागि आवेदन फाराम 2020-12-16  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र करार/ज्यालादारी जनशक्तिको दरखास्त फाराम 2020-12-11  
Bioenergy Application form for listing of recognized competent company/Firm for Urban Biogas Construction/ installation Biomass Energy system 2020-11-29  
पालिकाबाट नवीकरणीय उर्जा प्रबिधी जडान भएको प्रमाणित गरी अनुदान सिफारिस गर्ने ढाचा 2020-11-24  
Bioenergy Application form for listing of recognized competent company firm for supply installation of households domestic biomass energy system 2020-11-04  
Community Electrification Application form-Listing of Recognized Competent Companies For Household/Domestic Application of Improved Water Mill October 2020-11-04