Competent Companies

आ. व. २०७९/८० मा केन्द्रद्वारा घरायसी नविकरणीय ऊर्जा प्रविधी निर्माण/जडान गर्न मान्यता प्राप्त कम्पनिको रुपमा कार्य गर्नका लागि दोश्रो सूची प्रकाशित गरिएको सूचना 

Solar

Bio-Energy

Community Electrification

Wind