Competent Companies

चालु आ.व. २०८०/८१ मा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि निर्माण / जडान तथा जडान पश्चात विक्री पछिको सेवा उपलब्ध गराउन व्यवसायिक संस्था/ कम्पनीहरुको सम्झौता नवीकरण तथा नयाँ कम्पनीलाई केन्द्रको मान्यता प्राप्त कम्पनीको रुपमा सूचिकृत गर्नका लागि व्यवसायिक संस्था/ कम्पनीहरुको सूची प्रकाशित गरिएको सूचना ।

आ. व. २०७९/८० मा केन्द्रद्वारा घरायसी नविकरणीय ऊर्जा प्रविधी निर्माण/जडान गर्न मान्यता प्राप्त कम्पनिको रुपमा कार्य गर्नका लागि दोश्रो सूची प्रकाशित गरिएको सूचना 

Solar

Bio-Energy

Community Electrification

Wind