Vacancies

Category Name Published On Expiry Date
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2018-11-23
स्वघोषणाको ढाँचा 2018-11-23
Vacancy Announcement for Individual Expert Services 2018-11-15 2018-11-29
इन्जिनियरको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2018-11-14
सहायक स्तर पाँचौ र चौथो को प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2018-11-14
अधिकृत स्तरको सातौं र छैठौं तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2018-11-14
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्दन केन्द्रको सेवा करार सम्बन्धी सूचना 2018-11-06 2018-11-20
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सेवा करार सम्बन्धी सूचनाको विस्तृत विवरण 2018-11-06 2018-11-20
वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्दन केन्द्रको सेवा करार सम्बन्धि सूचना 2018-07-31 2018-08-14