Vacancies

Category Name Published On Expiry Date
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा 2021-08-16  
विज्ञापन नं :१०९/२०७६-०७७ (आ.प्र) र विज्ञापन नं :१ /२०७७ -०७८ (खुल्ला)को सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2021-08-04  
Vacancy Announcement for Individual Expert Services 2021-07-23  
Terms of Reference - Finance Expert 2021-07-23  
परीक्षा दस्तुर तिर्ने सम्बन्धि सूचना 2021-03-23  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको मिति २०७७\१२\६ गतेको सुचना बमोजिम माग भएका विभिन्न पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-03-21  
नयाँ भर्नाको लागि दरखास्त फारम 2021-03-19  
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2021-03-19  
सेवा करारको लागि सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2021-02-10  
लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना 2021-02-02  
प्राविधिक सेवा, आठौं तह, वरिष्ठ अधिकृत पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-01-29  
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको करार/ज्यालादारीका विभिन्न पदहरुमा अन्तर्वाताका लागि छनोट हुनेको सुची 2021-01-21  
प्राविधिक सेवा, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदका प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना 2021-01-09  
नयाँ भर्नाको लागि दरखास्त फारम - प्राविधिक सहायक 2021-01-09  
पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना - प्राविधिक सहायक 2021-01-08