Notices

Title Published On Attachment
Invitation to comment on proposed Gold Standard Projects 2020-07-30  
Procurement Expert_Public Notice on Procurement Contract 2020-07-29  
SREP_PIU staffs_Public Notice on Procurement Contract 2020-07-29  
Call for Consulting Services, Project Implementation, Solar Energy Programme, KFW 2020-07-26  
बढुवा सिफारिस सम्बन्धी सूचना 2020-07-26  
विधुतको पहुँच नपुगेको सार्वजनिक संस्थाहरुमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना 2020-07-21  
चालु आ.व.मा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा रहेका क्रियाकलापहरु रद्द गरिएको सूूचना 2020-07-06  
Relocation of AEPC office 2020-06-30  
Invitation for proposal/letter of intent for Purchasing Emission Reduction Credit (Deadline: 14 July 2020, 5:00 PM Nepal Standard Time) 2020-06-30  
घर बहालमा लिने सूचना 2020-06-30  
कार्यक्षमता मूल्यांकन तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना 2020-06-19  
घरायसी वायोग्यास ‍प्रणालीका अनुदान फारमहरु पेश गर्ने समयावधी थप गरिएको सुचना 2020-06-10  
Request for Expression of Interest (REoI) for individual consultant 2020-06-09  
जैविक ऊर्जा सम्बन्धि प्रविधिहरुको आपूर्ति, जडान तथा विक्रिपछिको सेवाको लागि मान्यता प्राप्त कम्पनी÷संस्थाहरुको सुचि (तेश्रो लट) प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना 2020-06-08  
सौर्य सिंचाइ प्रणाली जडानका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा 2020-05-19