Notices

Title Published On Attachment
Call for Expression of Interest for Independent Evaluation Panellists to Evaluate Viability Gap Funding-based Sustainable Energy Challenge Fund Applications 2023-09-12  
यस केन्द्र मार्फत हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन सम्बन्धी सूचना 2023-09-10  
यस केन्द्र मार्फत् हरित जलवायु कोषको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रममा साझेदारी गर्न इच्छुक स्थानीय तहहरुका लागि आशय पत्र सहितको माग संकलन सम्बन्धीे सूचना 2023-08-09  
ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवेदन आव्हान गरिएको सुचना 2023-07-28  
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको आपूर्ति, निर्माण/जडान तथा बिक्री पछिको सेवा सम्बन्धी कार्यको लागि मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्था/कम्पनीहरुको सूची दर्ता तथा नवीकरण गराउने सम्बन्धी सूचना 2023-07-27  
मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्था/कम्पनीहरुको सम्झौता चालु आ.व. २०८०/८१ मा नवीकरण गर्न आवश्यक कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2023-07-27  
सुप्रविध स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी सुचना 2023-07-26  
आ.व. २०८०/८१ मा यस केन्द्र मार्फत् कार्यान्वयन हुने जैविक ऊर्जा प्रणालीहरु सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि माग संकलन सम्बन्धीे सूचना 2023-07-25  
KEY PROJECT INFORMATION & VPA DESIGN DOCUMENT (PDD) CPA8 2023-07-24  
Invitation to Comment on Component Project Activity under Nepal Biogas Support Programme-PoA for Crediting Period Renewal,CPA8 2023-07-24  
Key Project Information: Nepal Biogas Support Programme-PoA, CPA8 2023-07-24  
Gold Standard for the Global Goals Stakeholder Consultation Report 2023-07-24  
Key Project Information: Nepal Biogas Support Programme-PoA, CPA 11 2023-07-24  
Invitation to Comment on Inclusion of Proposed Component Project Activity (CPA-11) under Nepal Biogas Support Programme-PoA 2023-07-24  
KEY PROJECT INFORMATION & VPA DESIGN DOCUMENT (PDD), CPA 11 2023-07-24